Prawidłowy montaż gwarancją sukcesu

Ocena: 0
2305

Przeciekanie wody do podziemnego garażu czy podchodzenie wody w piwnicach to problemy, z którymi spotykamy się bardzo często. Nawet można zaryzykować stwierdzenie, że to jest normalne. Ale czy nie można temu zaradzić? Czy musimy po prostu się z tym pogodzić i znosić cierpliwie niedogodności oraz ponosić dodatkowe koszty z tym związane?

Rosnące koszty działek budowlanych zmuszają inwestorów do sięgania po trudne pod względem hydrogeologicznym tereny. Dodatkowo przyjęte obecnie standardy sprawiają, że konstrukcje sadowione są głęboko w ziemi, a uzyskana w ten sposób przestrzeń wykorzystywana jest na garaże lub zaplecze techniczne obiektu.

To powoduje, że budowle znacznie bardziej narażone są na działanie wód gruntowych i opadowych. Nowoczesna technika oferuje szereg rozwiązań pozwalających na zabezpieczenie konstrukcji przed destrukcyjnym działaniem wody, które jednocześnie są przyjazne dla środowiska naturalnego. Pamiętać przy tym należy, że prawidłowe zabezpieczenie budowli polega nie tylko na ochronie wnętrza przed wilgocią lub wodą ale również uodpornienie konstrukcji na zjawisko korozji betonu czy zbrojenia.

Pomijając środki, które wykorzystują zjawiska polaryzacji cząstek wody lub zjawiska elektroosmozy czy też wpływu pola magnetycznego na penetrację wody w materiał, z którego zbudowany jest obiekt, wszystkie pozostałe rozwiązania stosują materiały dodatnie, to znaczy takie, które muszą być zabudowane od strony napływu wody.

Od lat jako izolacje ciężkie stosowane są materiały bitumopochodne typu papy lub mazidła nanoszone na powierzchnię konstrukcji na zimno lub gorąco.Ich działanie jest wspomagane dodatkami modyfi kującymi skład typu guma i inne polimery poprawiające ciągliwość materiału i odporność warstwy na rozerwanie. Są dobrą ochroną przed wodą i wilgocią.

Coraz większą popularność wśród wykonawców zdobywają folie budowlane z PCV oraz maty bentonitowe zabezpieczające podziemne powierzchnie budowli przed działaniem wody. Są to materiały nie wywierające destruktywnego wpływu na otoczenie. Badania laboratoryjne wykazują, że pierwotne PCV nie wykazuje zmian własności fizykochemicznych przez okres blisko 500 lat w warunkach w jakich najczęściej pracuje konstrukcja. Maty bentonitowe to dwie warstwy geowłókniny połączone metodą igiełkowania, pomiędzy którymi znajduje się sproszkowana mieszanina bentonitu sodowego i innych minerałów, które pod wpływem wilgoci zwiększają swoją objętość i wytwarzają ciśnienie nawet do 620 kPa. Takie zachowanie blokuje dopływ wody przez matę i w ten sposób chroniona jest konstrukcja. Ze względu na sposób działania mat, dla ich skutecznego działania muszą być dociśnięte do podłoża lub chronionej konstrukcji warstwą gruntu lub betonu. Dla gruntu grubość warstwy dociskowej powinna wynosić co najmniej 30 cm, zaś dla betonu nie mniej niż 5 cm.

Węzłami szczególnie narażonymi na penetrację wody są dylatacje konstrukcji i przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji. Do prawidłowego ich uszczelnienia wykorzystuje się przepony z blach, odpowiednio ukształtowane taśmy z PCV lub taśmy z materiałów pęczniejących. Dla prawidłowego zastosowania uszczelnienia należy przede wszystkim zdefi niować rodzaj zagrożenia dla konstrukcji i węzły podlegająceochronie. Dopiero wówczas można dobrać rodzaj ochrony najbardziej właściwy ze względu na ciśnienie działającej wody, jej właściwości i parametry chronionej konstrukcji.

Producenci taśm dylatacyjnych i uszczelniających oferują całą gamę kształtów i rozmiarów swoich produktów. Dla prawidłowego ich zastosowania warto skontaktować się z przedstawicielem Producenta, który podpowie najwłaściwsze rozwiązanie uszczelnienia.

W dobie szukania jak największych oszczędności w procesie budowania nowych obiektów pamiętać należy, że pozornie wyższe kosztowo rozwiązania, przynoszą w efekcie wielotysięczne oszczędności w końcowym rozrachunku procesu budowlanego. Słabsze jakościowo produkty lub niedbale wykonane prace izolacyjne przynoszą z reguły w okresie kilkuletnim poważną destrukcję konstrukcji, a nakłady na remonty i renowacje znacznie przekraczające oszczędności z okresu realizacji obiektu. Grupa wykonująca izolacji z zastosowaniem systemów oferowanych przez firmę Betomax działa na rynku od kilku lat. W swojej praktyce często spotyka się ze zleceniami na naprawę przeciekających styków roboczych podmakających ścian lub źle uszczelnionych przyłączy instalacyjnych. Najczęstszą przyczyną przecieków jest zwykłe niedbalstwo lub kompletny brak wyobraźni ludzi przypadkowo wykonujących prace izolacyjne, czasami zaś niszczenie izolacji w trakcie wykonywania przyłączy instalacyjnych.

Na załączonych zdjęciach pokazano przykłady nieprawidłowo zamontowanych elementów, które stały się powodem poważnych problemów i naraziły użytkowników budynków na dodatkowe koszty. Poniesienie tych wydatków nie byłoby konieczne, gdyby ekipa budowlana była odpowiednio przeszkolona w zakresie prawidłowego montażu lub postępowała zgodnie ze sztuką budowlaną.

Bardzo ważne jest więc nie tylko wybranie dobrych jakościowo produktów uszczelniających, ale przede wszystkim ich prawidłowy montaż na budowie. Nawet najlepszy i najdroższy produkt nie spełni swojej funkcji, jeśli będzie źle zamontowany. Dlatego firmy budowlane powinny zwracać uwagę na należyte wykonanie prac na każdym etapie budowy obiektu i jeśli jest taka potrzeba szkolić pracowników w zakresie prawidłowego montażu elementów. Być może nakłady poniesione na dobre jakościowo produkty i szkolenia ich prawidłowego montażu będą procentowały brakiem reklamacji i kolejnymi zamówieniami.


Źródło: Budownictwo Monolityczne 1/2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy